REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PLATFORMY BARTER MARKET
świadczonych drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne 
  1. Niniejszy Regulamin korzystania z usług Platformy Barter Market świadczonych drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej udostępnieniu możliwości dokonywania transakcji barterowych, z wykorzystaniem lub też nie tokenów udostępnionych przez prowadzącego Platformę, tj. m.in. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, ochronę danych osobowych oraz obowiązki i odpowiedzialność. 
  2. Platforma do wymian barterowych (dalej: Platforma) prowadzona jest przez: Barter Market Sp. z o.o.  adres: Kraków, ul. Grzegórzecka 78/8 kod pocztowy: 31-559 Zarejestrowany pod numerem KRS: 0001058336, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Operator).  
  3. Warunkiem korzystania z Platformy przez Operatora jest akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu.  
  4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w myśl art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Definicje
  1. Operator – podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Platformy barterowej: Barter Market Sp. z o.o.  adres: Ul. Grzegórzecka 78/8 w Krakowie kod pocztowy: 31-559 Zarejestrowany pod numerem KRS: 0001058336, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c.).  
  3. Platforma – platforma do wymian barterowych świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika. 
  4. Barter – możliwość́ swobodnej wymiany oferowanych produktów i usług przez Użytkowników Serwisu w ramach transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem Platformy- z wykorzystaniem tokenów barterowych (BRT) lub inną, ustaloną przez Użytkowników, zapłatę. 
  5. Token barterowy (BRT) – jednostka płatności – rozliczana w ramach Platformy. Dla celów transakcyjnych, Operator ustala, że przelicznik tokenów barterowych wynosi 1 BRT = 1 PLN netto.  
  6. Transakcja – umowa zawarta między Użytkownikami Platformy. Transakcja może dotyczyć dobra materialnego lub niematerialnego oraz usługi świadczonej przez jednego Użytkownika na rzecz innego. 
  7. Produkt – dostępna w ramach Platformy usługa, rzecz ruchoma lub też inne dobro materialny lub nie materialne.
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Operator udostępnia Platformę umożliwiającą wykonywanie Transakcji. 
  2. Płatforma umożliwia przeprowadzanie transakcji za pomocą tokenów barterowych. Wymiany barterowe bez użycia tokenów barterowych wymagają indywidualnego kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia zasad dokonania Transakcji. 
  3. W celu dokonywania Transakcji, Użytkownik powinien dokonać rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.  
  4. Operator Platformy nie jest odpowiedzialny za pieczę nad właściwą realizacją Transakcji lub też za wady Produktu. W szczególności, Operator nie jest odpowiedzialny za realizację obowiązków podatkowo-księgowych, ani też nie jest odpowiedzialny za realizację i dostarczenie Produktu.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Platforma jest dostępna dla Użytkowników zrejestrowanych jak i niezarejestrowanych. 
  2. By dokonywać Transakcji w ramach Platformy należy dokonać rejestracji za pomocną formularza rejestracyjnego.  
  3. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę, w tym udostępnia konto na Platformie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniu tożsamości za pomocą dokonania przelewu weryfikacyjnego. 
  4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych w formularzu. 
  5. W przypadku braku potwierdzenia tożsamości za pomocą przelewu, wątpliwości co do poprawności podanych danych przy zakładaniu konta lub niemożności potwierdzenia z innych względów, w przeciągu 2 dni od jego złożenia, konto Użytkownika zostaje usunięte.
 5. Transakcje z wykorzystaniem tokenów barterowych
  1. Użytkownik, chcący dokonywać Transakcji z wykorzystaniem tokenów barterowych, jest zobowiązany do wyrażenia osobnej zgody w ramach konta.  
  2. Operator udostępnia możliwość zakupu tokenów barterowych w ramach Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakup tokenów barterowych nie jest jednoznaczny z realizacją jakiejkolwiek innej usługi.  
  3. W przypadku chęci dokonania Transakcji za pomocą tokenów barterowych, kwota odpowiadająca cenie Produktu jest blokowana na koncie Użytkownika kupującego do czasu potwierdzenia realizacji Produktu. Następnie wynagrodzenie za Produkt zostanie przelane w ramach Platformy na konto Użytkownika dostarczającego Produkt.
 6. Wymagania systemowe i techniczne
  1. Dla prawidłowego korzystania z Platformy konieczne jest korzystanie z urządzeń spełniających następujące wymogi techniczne i systemowe:
   1. system operacyjny Windows, Linux, iOS, 
   2. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer, zaktualizowanej do najnowszej wersji, 
   3. procesor 2 Ghz, 
   4. 2 GB RAM.
  2. W przypadku warunków technicznych gorszej klasy istnieje prawdopodobieństwo możliwości korzystania z Platformy, korzystanie może jednak być utrudniony lub ograniczone.  
  3. Operator zastrzega możliwość zapisywania na dysku lokalnym serwisu internetowego plików Cookies celem usprawnienia jego działania oraz zwiększenia jego wydajności.
 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
  1. Umowa zostaje zawarta w przypadku:
   • poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego,  
   • akceptacji Regulaminu, 
   • potwierdzenia tożsamości przelewem weryfikacyjnym,
  2. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
   • za porozumieniem stron, 
   • ustania bytu prawnego Użytkownika, 
   • rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, 
   • potwierdzonych nadużyć dokonanych przez Użytkownika w ramach Transakcji z innymi Użytkownikami, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące Transakcji między Użytkownikami powinny być rozwiązywane i rozstrzygane w ramach ich samodzielnego kontaktu. Operator nie jest odpowiedzialny za jakość Produktów Użytkowników. 
  2. Składając reklamację Użytkownik powinien podać:
   • imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby Użytkownika; 
   • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 
   • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
   • podpis reklamującego, w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 
  3. Reklamację składa się w formie elektronicznej, poprzez wysłanie na adres e-mail: info@bartermarket.pl 
  4. Jeżeli w złożonej reklamacji Użytkownik nie podał wszystkich informacji wskazanych w rozdziale VIII. ust. 2 Regulaminu, a jest to konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, Operator wezwie Użytkownika do uzupełnienie reklamacji w terminie 7 dni, wskazując zakres uzupełnienia oraz pouczając, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.  
  5. W przypadku nieuzupełnienia przez Użytkownika niezbędnych danych, zgłoszenie reklamacyjne traktuje się jako nie wniesione i nie podlegające rozpatrzeniu.  
  6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego Operator ma 30 dni na jego rozpoznanie. Kontaktuje się z Użytkownik mailowo lub telefonicznie. 
  7. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie czternastu 30 dni od dnia jej złożenia i reklamujący nie otrzyma informacji, że czas rozpatrzenia reklamacji przedłuży się (z podaniem powodów), uważa się, że taka reklamacja została uwzględniona.  
  8. Postawienia niniejszego punktu dotyczą również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym Kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumentów. 
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.  
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta Użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami. 
  3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bartermarket.pl/polityka-prywatnosci/ 
 10. Obowiązki i odpowiedzialność
  1. Użytkownik zobowiązuje się do:
   • przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
   • niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania serwisu internetowego lub mających wpływ na jego integralność, 
   • przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 
   • podania prawdziwych danych, danych osobowych swoich oraz kontrahentów, adresu e-mail, 
   • do zgłaszania usterek i awarii występujących w serwisie internetowym zapewniającym dostęp do Platformy, na adres e-mail Operatora: info@bartermarket.pl
  2. Przy korzystaniu z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania zachowań spełniających znamiona czynów zabronionych przewidzianych w Kodeksie karnym, w szczególności świadczenia usług mogących być uznane za niezgodne z prawem.
  3. W razie podejmowania zachowań wskazanych w ust. 2 Operator ma możliwość dezaktywowania konta Użytkownika.
  4. Operator zobowiązuje się do:
   • informowania Użytkownika, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, o przewidywanych pracach serwisowych lub technicznych powodujących przerwę w działaniu Platformy, lub zakłócenie w jej funkcjonowaniu, 
   • podejmowania niezbędnych czynności mające zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie Platformy, 
   • podejmowania niezbędnych czynności mające na celu ochrony danych osobowych, 
   • usuwania awarii występujących w serwisie internetowym w możliwie najkrótszym czasie. 
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy wywołanych:
   • awariami sprzętu, 
   • siłą wyższą,  
   • przerwami w dostawie prądu,  
   • przerwami w łączności z siecią Internet,  
   • problemami technicznymi wywołanymi nieuprawnioną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich,  
   • błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, 
   • koniecznymi przerwami serwisowymi. eksploatacyjnymi, remontowymi lub przerwami technicznymi innego rodzaju prowadzonymi przez Operatora.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z Platformy takich jak: utrata danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu, opóźnienia spowodowanych przerwami w łączności z siecią Internet, nieprawidłową transmisją lub innymi przerwami w działaniu Platformy, spowodowanych przez czynniki niezależne od Operatora. 
  7. Odpowiedzialność Operatora za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy, w tym w wyniku dostępu do jego danych osób nieupoważnionych, utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych jest realizowana po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminu. 
  8. Operator nie ponosi   odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych w ramach Platformy przez Użytkownika i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z ich treści. 
 11. Postanowienia końcowe 
  1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz poprzez umieszczenie aktualnej wersji w serwisie internetowym. 
  2. Zmiany w Regulaminie wiążą Użytkownika, jeżeli zostanie on prawidłowo poinformowany o zmianach, w sposób wskazany pkt 1 powyżej i nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia poinformowania. 
  3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało się stać nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu, który w pozostałej części pozostaje nienaruszony. 
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w związku z Platformą, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownego rozwiązania sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, o rozstrzygnięciu sprawy zdecyduje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.  
  5. Spory powstałe w wyniku Transakcji między Użytkownikami, powinny być rozstrzygane między nimi, Operator nie jest zobowiązany do mediacji, rozstrzygnięć lub też dostarczania wyjaśnień w kontekście tychże sporów.  
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.